Nasze publikacje

Najnowsze


Opublikowany przez Krzysztof, dnia 26 lipca 2016r

Kontrola techniczna obiektów budowlanych
Aby zapewnić utrzymanie obiektów budowlanych we właściwym stanie, polskie prawo nakłada odgórny obowiązek przeprowadzania okresowych i doraźnych kontroli stanu technicznego tychże obiektów.

Kontrola techniczna powinna zostać przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Odpowiedzialnym za zapewnienie takich przeglądów technicznych jest zarządca i właściciel nieruchomości.

Przeglądy sprawdzające stan techniczny budynków (głównie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych) powinny się odbywać co najmniej raz w roku.

Co najmniej raz na 5 lat powinno się przeprowadzić kontrolę sprawdzającą stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, jak również jego estetykę i estetykę otoczenia. Dodatkowo należy zbadać instalację elektryczną i piorunochronną.

Kolejną obowiązkową kontrolą jest kontrola okresowa dla obiektów wielko powierzchniowych (o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m²), wykonywana co najmniej dwa razy w roku.

Nad przestrzeganiem powyższych zaleceń i nad ich terminowością czuwa specjalistyczny nadzór budowlany. Inne obowiązki należące do organu nadzoru budowlanego to przede wszystkim kontrola zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami zagospodarowania przestrzennego, kontrola zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie budowy, kontrola zgodnego z prawem sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Osobą odpowiedzialna za nadzór techniczny nad robotami budowlanymi oraz nad jakością ich wykonywania jest inżynier kontraktu.

Fotografie:


nieruchomości
domy
agencje nieruchomości
budownictwo